Beredskabsplan for Struer Kommune

Akutte miljøuheld

Situation

Akut forurening på jorden, i vandløb og søer samt af kystnære områder. 

Ved akut forurening forstås udslip af forurenende stoffer. Udslip forekommer typisk i forbindelse med trafikulykker, væltede køretøjer, udslip fra virksomheder, lækage fra ledninger og tanke og lignende situationer. 

Indsatsen skal forhindre eller forebygge efterfølgende jordforurening og skadelige virkninger på overfladevand, grundvand, menneskers sundhed og naturen i øvrigt.

Nordvestjyllands Brandvæsen er beredskab i forbindelse med akut forurening. Struer Kommunes Center for Plan og Miljø yder miljøfaglig bistand. 

Ved observationer af olie, eller mistanke om anden forurening i det marine område, Limfjorden, kontaktes Søværnets Operative Kommando (SOK), der varetager beredskabet her. 

Alarmering

Alle borgere og virksomheder skal kontakte alarmcentralen på telefon 112, hvis der er behov for en akut miljøindsats. Nordvestjyllands Brandvæsen tilkalder en miljømedarbejder fra Plan og Miljø for miljøfaglig bistand.

Tilkald indenfor normal arbejdstid: 
Tlf. 9684 8481. 

Tilkald udenfor normal arbejdstid: 
Miljøvagtordning – Liste over navne og numre fremgår af kommunens ESDH. Indsatsleder ved beredskabet har også listen. 

Ved forurening af kystnære områder
Bekæmpelsesindsats mod forurening af de danske farvande varetages efter havmiljøloven af forsvaret, SOK. 

Ved miljøulykker til søs, herunder observation af olie o.l. på det marine område, kontaktes vagthavende ved Søværnets Operative Kommando, tlf. 7285 0000.

Ved observation af i-landdrevet olie på stranden varetager det kommunal beredskab indsatsen. Nordvestjyllands Brandvæsen kontaktes på tlf. 4037 0738.

Opgaver 

Nordvestjyllands Brandvæsen står for den akutte indsats med en hurtig indsats på skadestedet, for at mindske de miljømæssige konsekvenser ved uheld. 

Indsatsen skal forhindre eller forebygge efterfølgende jordforurening, skadelig virkning på natur, vandløb, søer og det marine område, samt skader på grundvand, menneskers sundhed og naturen i øvrigt.

Handling

Ved akut forurening skal følgende handlinger igangsættes: 

 • Ulykken skal stoppes
 • Spredning af forureningen skal forhindres
 • Nødvendig oprydning skal igangsættes

Beredskabets indsatsleder sikrer:

 • At eventuelle dambrugere adviseres nedstrøms et skadested, såfremt en forurening kan true dambrugsdriften
 • At nabokommuner orienteres, såfremt en vandløbsforurening kan blive kommuneoverskridende
 • At Søværnets Operative Kommando orienteres, såfremt en vandløbsforurening risikerer at løbe i det marine område

Se tilhørende ”action cards” for specifikke handlinger for forskellige forureningssituationer. 

Miljømedarbejderen assisterer indsatslederen i forhold til konkrete handlinger samt med udtagning af de nødvendige prøver til dokumentation af sagens videre forløb.

Ved akutsager kan miljømedarbejderen på skadestedet meddele påbud til den ansvarlige for forureningen, med henblik på at sikre genoprettelse af miljøtilstanden.

Indsatslederen og miljømedarbejderen laver afleveringsforretning på skadestedet, hvor det aftales, hvornår akutindsatsen er afsluttet. Ansvaret for den videre miljøindsats overdrages til Plan og Miljø, Struer Kommune.

Miljøstyrelsen kontaktes i forbindelse med akut uheld på virksomheder, hvor Miljøstyrelsen er miljømyndighed. Hverdage, kl. 9-16 på tlf. 7254 4000. Øvrige tidspunkter kontaktes kontorchef på tlf. 4131 8545. 

Ledelse og organisation  

Indsatslederen fra Nordvestjyllands Brandvæsen og Politiet leder akutindsatsen. 

Efter den akutte fase har Plan og Miljø ansvaret for den efterfølgende indsats.

Bemanding og udstyr

Nordvestjyllands Brandvæsen.
Politiet (typisk ved 112 alarmer).
Medarbejder fra Plan og Miljø.

Beredskabets miljøudstyr indgår i indsatsen. 

Kommunikation

I akutfasen sikrer indsatslederen, at de involverede orienteres om nødvendige forholdsregler. 
Indsatslederen kan om nødvendigt anmode politiet om at sikre, at beboere og andre tæt på et skadested skal evakueres, eller at berørte naboer eksempelvis anmodes om at holde døre og vinduer lukket, indtil en mulig fare er drevet over. Miljømedarbejderen vurderer på stedet, om skadesomfanget giver anledning til at relevant chef (eller dennes stedfortræder) skal orienteres. 

Pressemeddelelse
Centerchefen orienterer pressen. Miljømedarbejderen kan eventuelt orientere pressen i forhold til de miljømæssige konsekvenser som uheldet giver anledning til.

Kontaktoplysninger

 • Nordvestjyllands Brandvæsen
  Vagt, tlf. 4037 0738.
 • Indenfor åbningstid:
  Struer Kommune, Center for Plan og Miljø
  Tlf. 9684 8481. 
 • Udenfor åbningstid:
  Struer Kommune, Center for Plan og Miljø
  Miljøvagtordning – intern liste (ESDH). Indsatsleder fra brandvæsnet har også listen.
 • Søværnets Operative Kommando (SOK) 
  Vagthavende, tlf. 7285 0000.
 • Miljøstyrelsen
  Miljømyndighed, tlf. 7254 4000.
  Kontorchef, tlf. 4131 8545.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Dan Poulsen.
Godkendt af centerchef John Patuel Hansen d. 18.12.2018.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030