Beredskabsplan for Struer Kommune

Svømmebadsanlæg

Situation

Akut forurening af badevandet i svømmebade. Akut forurening af svømmebadsanlægget.

Ved akut forurening af badevandet forstås forhøjet indhold af bakterier i vandet (fækalie eller opkast). Akut forurening af svømmebadsanlægget kan ske ved uheld med kemikalie eller det tekniske udstyr, det kan betyde udslip af forurenende stoffer og udvikling af gas (klorgas og lign.)

Indsatsen skal forhindre eller forebygge skadelige virkninger på menneskers sundhed. Badegæster og personale skal i nogle tilfælde evakueres.

Nordvestjyllands Brandvæsen er beredskab i forbindelse med akut forurening af svømmebadsanlægget. Driftspersonalet er beredskab i forbindelse med akut forurening af badevandet. Struer Kommunes Center for Plan og Miljø yder miljøfaglig bistand. 

Læge ved Styrelsen for Patientsikkerhed yder lægefaglig bistand i forbindelse med de sundhedsmæssige vurderinger. 

Alarmering

Driftspersonale og badegæster skal kontakte alarmcentralen på telefon 112, hvis der er behov for en akut miljøindsats. Nordvestjyllands Brandvæsen tilkalder en miljømedarbejder fra Plan og Miljø for miljøfaglig bistand.

Tilkald indenfor normal arbejdstid
Akut uheld med gasudslip- tlf. 112. 
Bakteriel forurening - tlf. 9684 8401. 

Tilkald udenfor normal arbejdstid
Akut uheld med gasudslip - tlf. 112. 
Bakteriel forurening - tlf. 9684 8445.

Svømmebadsanlæg
Struer Kommune modtager analyser (akkrediteret) af bassinvandet én gang om måneden. Derudover skal der daglig udtages egenkontrolprøver. Alarmering kan ske ved at driftspersonalet eller laboratoriet kontakter kommunen. 

Ved større udslip fra svømmebadsanlægget kan alarmeringen ske automatisk fra anlægget eller det kan ske via driftspersonale.

Efter behov tilkaldes en miljømedarbejder, som kan yde miljøfaglig bistand. 

Opgaver

Nordvestjyllands Brandvæsen og evt. politiet står for den akutte indsats med en hurtig indsats på skadestedet. 
Opgaven vil være at vurdere forureningen/uheldet i forhold til sikkerhed og sundhed for badegæster og personale. 

Ved overskridelse af vandkvalitetskravene og forurening med bakterier skal ejer/driftspersonale kontakte Struer Kommune, som følger op på sagen jf. godkendelsen og aktionskort for svømmebadsanlæg.

Ved større udslip i svømmebadsanlæg er det Nordvestjyllands Brandvæsen, politiet og driftspersonalet der står for akutindsatsen.

Handling

Ved akut forurening skal følgende handlinger igangsættes: 

  • Ulykken skal stoppes
  • Spredning af forureningen skal forhindres
  • I svømmebadsanlæg indstilles badning
  • Nødvendig oprydning skal igangsættes

Ved gasforurening i svømmebadsanlæg, skal følgende handlinger igangsættes:

  • Ulykken skal stoppes
  • Badegæster og personale skal evakueres
  • Årsag til gasforurening klarlægges
  • Driften af anlægget reguleres

Driftspersonale assisterer indsatslederen i forhold til konkrete handlinger samt med udtagning af de nødvendige prøver til dokumentation af sagens videre forløb. 

Ved akutsager kan miljømedarbejderen på skadestedet meddele påbud til den ansvarlige for forureningen, med henblik på at sikre genoprettelse af miljøtilstanden.

Indsatslederen og miljømedarbejderen laver afleveringsforretning på skadestedet, hvor det aftales, hvornår akutindsatsen er afsluttet. Ansvaret for den videre miljøindsats overdrages til Plan og Miljø, Struer Kommune.

Ledelse og organisation  

Indsatslederen fra Nordvestjyllands Brandvæsen og Politiet leder akutindsatsen. 

Efter den akutte fase har driftspersonalet ansvaret for den efterfølgende indsats. 

Plan og Miljø kontakter læge ved Sundhedsstyrelsen for patientsikkerhed for drøftelse om lukning af svømmebadsanlægget. 

Bemanding og udstyr

Nordvestjyllands Brandvæsen.
Politiet (typisk ved 112 alarmer).
Driftspersonale
Medarbejder med fagligt ansvar for badevand fra Plan og Miljø.

Beredskabets miljøudstyr indgår i indsatsen. 

Kommunikation

I akutfasen sikrer indsatslederen, at de involverede orienteres om nødvendige forholdsregler. 
Indsatslederen kan om nødvendigt anmode politiet om at sikre, at badegæster og personale og evt. beboere og andre tæt på et skadested skal evakueres, eller at berørte naboer eksempelvis anmodes om at holde døre og vinduer lukket, indtil en mulig fare er drevet over. Den kommunale miljømedarbejder vurderer på stedet, om skadesomfanget giver anledning til at relevant kommunal chef (eller dennes stedfortræder) skal orienteres. 

Pressemeddelelse
Centerchefen orienterer pressen. Miljømedarbejderen kan eventuelt orientere pressen i forhold til de miljømæssige konsekvenser som uheldet giver anledning til.

Kontaktoplysninger

Nordvestjyllands Brandvæsen
Vagt, tlf. 4037 0738.

Politiet, tlf. 112.

Struer Kommune, Center for Plan og Miljø
Teknisk sekretariat, tlf. 9684 8401.
Centerchef, John Patuel Hansen, tlf. 9684 8445. 

Læge ved Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord (Region Nordjylland og Region Midtjylland).
Telefon 7222 7970 mandag-fredag 8.00-15.00 
Telefon 7022 0269 Efter fredag kl. 15.00 

Arbejdstilsynet, Midt- og Nordjylland, Tilsynscenter Nord
Telefon 7012 1288 mandag-torsdag kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8.00-14.00

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Dan Poulsen.
Godkendt af centerchef John Patuel Hansen d. 18.12.2018. Senest opdateret: Oktober 2023

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030