Beredskabsplan for Struer Kommune

Drikkevand

Situation

Plan til brug i tilfælde af forurening og mistanke om forurening af drikkevandsforsyningen fra et vandværk i kommunen

Denne plan beskriver indsatsen, der skal iværksættes hvis forsyningen med drikkevand fra et vandværk er truet. F.eks., hvis vandet er sundhedsfarligt som følge af en bakteriologisk/kemisk forurening. 
Beredskabsplanen henvender sig til personer, som skal være i stand til at træffe ledende beslutninger i en beredskabssituation. Planen omfatter de almene vandværker i Struer Kommune, det vil sige vandværker med mere end 9 tilsluttede ejendomme.

Overordnet kan beredskabssituationen karakteriseres som: 

 • En truet forsyningssituation, hvor der kræves en særlige indsats med hensyn til undersøgelse og udredning af mistanken om forurening
 • En krisesituation, hvor vandværkets forbrugere eller medarbejdere er truet på liv og helbred pga. forureningen af drikkevandet.

Alarmering

Alarm
Alarmen kommer typisk direkte fra analyselaboratoriet til sagsbehandleren på drikkevandsområdet. Sagsbehandler alarmerer videre til vandværket og orienterer samtidig afdelingsleder i Miljø og centerchefen i Plan og Miljø. 

Indenfor normal arbejdstid
Plan og Miljø
9684 8481
teknisk@struer.dk
Mandag-onsdag 8:00-15:30
Torsdag 8:00-17:00
Fredag 08:00-13:30

Udenfor normal arbejdstid
Plan og Miljø, Centerchef
John Patuel Hansen
9684 8445
jph@struer.dk

Derefter kontaktes Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Vest, der skal lave den sundhedsfaglige vurdering.
Alarmering af borgerne sker dels gennem vandværket og gennem Struer Kommunes nyhedskanaler (hjemmeside/Facebook). Typisk vil der udsendes kogeanbefaling for forsyningsområdet. Kommunikationsformen er beskrevet i afsnittet Kommunikation. 
Følsomme forbrugere afsøges indenfor for forsyningsområdet. F.eks. plejehjem, børneinstitutioner, tandlæge- og lægeklinikker, restauranter, hoteller mv. Følsomme forbrugere på vandværket fremgår af vandværkets beredskabsplan. 
Alarmering kan omfatte Struer Kommunes øvrige myndighedsområder, som Sundhed og Omsorg og Handikap og psykiatri.

Opgaver 

I en beredskabssituation er det vandværkets opgave i så stort omfang som muligt at opretholde en normal vandforsyning og reetablere denne efter forurening.
Udgifter til at gennemføre aktiviteter i forbindelse med at afhjælpe en beredskabssituation afholdes som udgangspunkt af det berørte vandværk.

Struer Kommune forudsætter, at de almene vandværker i kommunen selv udarbejder en beredskabsplan med tekniske oplysninger om vandværket og instrukser for, hvordan værket vil gribe tingene an, når det ikke længere er muligt at opretholde en normal forsyningssituation.
Vandværket foranstalter det nødvendige for at afværge situationen. Dette kunne være omkobling til reserveforsyning fra anden boring eller vandværk, opstilling af tankbil med rent vand eller lignende. Omprøvning eller opsporing bestilles. Situationen som foranledigede hændelsen udredes, så den ikke gentager sig. 

Struer Kommunes fungerer som myndighed og overordnet tovholder, så informationer på hjemmesiden og i pressen er opdateret hele vejen gennem processen. Kommunen stiller yderligere en række skriftlige skabeloner og informationsmaterialer til rådighed, som vandværket kan benytte  i situationen.

Handling

Straks

Vurder beredskabssituationen: Er der tale om en truende situation eller krisesituation?

Truende situation

Krisesituation

Drikkevandsforurening, der kan indebære risiko for sundhedsfare 
F.eks. en bakteriel forurening af en størrelse, hvor kogeanbefaling af drikkevandet er relevant**: 

Afgang vandværk: 
E. Coli: én eller flere pr. 100 ml. Enterokokker: én eller flere pr. 100 ml Coliforme > 20/100 ml Kim 22 °C > 500/ml 

Ledningsnet: 
E. Coli: én eller flere pr. 100 ml. Enterokokker: én eller flere pr. 100 ml Coliforme > 20/100 ml  Kim 22 °C > 2000/ml

Eksempler på andre hændelser: 
Alvorlige tilfælde af dårlig smag, lugt, misfarvning 

Alarm for indbrud/hærværk på vandværket 

Uheld med kemikalietransport i indvindingsoplandet til et vandværk 

Længerevarende forsyningssvigt

Sundhedsfarlig drikkevandsforurening 

Drikkevandsforureninger med sygdomstilfælde/ epidemier 

Mikrobiel drikkevandsforurening, forårsaget af spildevand/fækalier 

Uheld med kemikalietransport nær vandværk/boring 

Tillbagestrømning fra virksomhed, renseanlæg osv. 

Krig, terror og naturkatastrofer

Kemiske eller nukleare udslip med risiko for sundhed.
 

*) Mindre overskridelser af kvalitetskravene til drikkevand, som ikke vurderes at have sundhedsmæssig betydning, betragtes ikke som en beredskabssituation. Sådanne hændelser behandles af Miljøafdelingen i samråd med det berørte vandværk som led i det almindelige tilsynsarbejde efter reglerne i Drikkevandsbekendtgørelsen og Vandforsyningslovens § 62.
**) Grænseværdierne for meddelelse af kogeanbefaling er fastsat i Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre, Vejledning nr. 9095 af 18. marts 2013, Naturstyrelsen.

Instrukser

 1. Vurder situationen
 2. Kontakt vandværket
 3. Kontakt Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) – Tilsyn og Rådgivning Vest 
 4. Meddel evt. kogeanbefaling til vandværket efter aftale med STPS 
 5. Intern og ekstern information - Varsling af forbrugere - opmærksomhed på særligt udsatte
 6. Kildeopsporing og afhjælpende foranstaltninger
 7. Nødvandforsyning
 8. Ophævelse af evt. kogeanbefaling
 9. Fremadrettet varetagelse, så gentagelse undgås

Ledelse og organisation  

Miljøafdelingen varetager og koordinerer myndighedsopgaven, herunder koordineringen med kommunens øvrige indsatser og andre myndigheder. 

Teamet informerer om situationen til afdelingsleder i Miljø og centerchefen i Plan og Miljø, og på tværs af organisationen. Teamet orienterer også i forhold til Struer Kommunes politiske og administrative ledelsesniveau. 

Organiseringen af indsatsen på vandværket koordineres af en repræsentant fra vandværket. Det er vandværket, som skal iværksætte egentlige handlinger for at udbedre skader som reparationer, desinfektion, rensning og lignende, så vandforsyningen igen kan vende tilbage til normal forsyning.

Bemanding og udstyr

Det er mandskabet i kommunen og på vandværket, der kan trækkes på i forbindelse med kriser. Ved større hændelser kan der eventuelt efterspørges mandskab og udstyr fra beredskabsstyrelsen, f.eks. ved opstilling af rentvandstanke.

Kommunikation

Team informerer afdelingsleder i miljø og centerchefen i Plan og Miljø hurtigst muligt.

 • Intern kommunikerer teamet eller centerchefen videre ud i organisationen, dvs. til det administrative ledelsesniveau og ved krisesituationer også til udvalgsformanden for Teknik, Miljø og Klimaudvalget.
 • Internt orienterer teamet kommunikationsteamet med henblik på oprettelse af nyhed til hjemmesiden og Facebook 
 • Eksternt kommunikerer teamet til Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og rådgivning 
 • Øvrig ekstern kommunikation sker via kommunikationsteamet i Struer Kommune
 • Eventuel pressemeddelelse/pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsteamet. Er centerchefen ikke tilgængelig kan teamet udtale sig om de tekniske forhold i forureningssituationen.

Pressemeddelelse
Centerchefen orienterer pressen. Miljømedarbejderen kan eventuelt orientere pressen i forhold til de miljømæssige konsekvenser som uheldet giver anledning til.

Kontaktoplysninger

 • Interne kontaktoplysninger - Se under alarmering.
 • Eksterne kontaktoplysninger
  • Vandværker Listen
  • Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og rådgivning  tlf.nr. 7222 7979
  • Fødevarestyrelsen tlf.nr. 7227 6900
  • Nordvestjyllands brandvæsen tlf.nr. 4053 0030

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Dan Poulsen.
Godkendt af centerchef John Patuel Hansen d. 18.12.2018. Planen er opdateret 2. oktober 2023.

 

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030