Beredskabsplan for Struer Kommune

Rollebaseret krisestyring

Krisestaben arbejder rollebaseret. Det betyder, at fem roller skal varetages af krisestaben uanset, hvor mange personer der er til rådighed og uagtet personernes kompetenceniveau. 

Rollerne kan senere omfordeles og flere personer kan deles om én rolle, så længe de formår at koordinere opgaveløsningen internt. 

Rollerne består af: 

  1. Kriselederen 
  2. Ansvarlig for situationsbillede, logføring og dokumentation
  3. Ansvarlig for involverede personer
  4. Ansvarlig for proces/teknik/bygning/system
  5. Ansvarlig for kommunikation

Umiddelbart efter krisestabens aktivering, fordeler den udpegede kriseleder de fire øvrige roller til de personer, der kan træffes enten fysisk eller telefonisk. 

Beredskabsdirektøren, eller en af denne udpegede repræsentant, understøtter krisestaben i dens håndtering af krisen. 

Til hver rolle findes et action card med de konkrete opgaver og skabeloner, som skal anvendes i opgaveløsningen. Herved sikres, at andre kan involveres i opgavens løsning ind til rette leder/specialist/ressourceperson dukker op. 

Krisestabens primæropgaver 
Nedenfor finder du et overblik over de primæropgaver, som den enkelte rolle skal varetage ved aktivering. 

Opgaver for kriselederen
Kriselederen har det overordnede ansvar for at binde mandat, økonomi, ressourcepersoner og kommunikation sammen, så hændelsen håndteres hurtigt og effektivt. 

Kriselederen modtager underretning om hændelsen eller udpeges som ansvarlig for krisestaben af eksempelvis kommunaldirektøren afhængigt af driftsniveau for håndtering af hændelsen. 

Kriselederen har ansvaret for aktivering af den øvrige krisestab samt for den fysiske sikkerhed for den samlede krisestab. 

Kriselederen delegerer roller, ansvar og opgaver til krisestaben og tilsikrer optimalt samarbejde på tværs af centre, teams, afdelinger og funktioner. 

Kriselederen har ansvar for, at det overordnede situationsbillede altid er opdateret, samt at der arbejdes efter den strategiske retning, som er besluttet i krisestaben. 

Kriselederen har ansvar for underretning af det politiske niveau i samråd med kommunaldirektøren. Kriselederen har også ansvar for at tilsikre fornødent mandat til krisestabens løsninger. 

Kriselederen har ansvar for at sikre fornøden økonomi til opgaveløsningen, samt at indsatte enheder har de fornødne ressourcer til rådighed for opgaveløsningen. Derudover er kriselederen er ansvarlig for, at de fornødne interne og eksterne specialister og ressourcepersoner er til rådighed. Kriselederen har det overordnede ansvar for al kommunikation i relation til hændelsen. 

Opgaver for situationsbillede, log og dokumentation 
Den ansvarlige for situationsbillede, log og dokumentation (sekretær for krisestaben) har ansvar for at indsamle relevant information og tilvejebringe et opdateret situationsbillede. Endvidere skal sekretæren sørge for, at al information til krisestaben bliver dokumenteret sammen med krisestabens beslutninger, handlinger og undladelser. Dokumentationen foretages i en krisestyringslog (Link til logbog).

Sekretæren for krisestaben sikrer løbende journalisering af dokumenter i kommunens dokumenthåndteringssystem. 

Opgaver for personansvarlig 
Den ansvarlige for de involverede personer skal varetage alle opgaver i relation til de mennesker, der er direkte berørte af hændelsen. Det kan være borgere, medarbejdere, frivillige m.v. 

Som personansvarlig skal man sikre et højt informationsniveau til alle berørte persongrupper baseret på de pressemeddelelser eller interne orienteringer, som den kommunikationsansvarlige udarbejder. 

Den personansvarlige sikre kommunal tilstedeværelse i berørte områder. Eksempelvis i et lille lokalsamfund, på hospitalet hvor eventuelle tilskadekomne indbringes, på arbejdspladsen som pludselig udsættes for en alvorlig hændelse. 

Den personansvarlige sikre opdateret kontaktinformation på alle involverede personer, så kommunikationen kan flyde let og ubesværet. 

Opgaver for proces/teknik-ansvarlig 
Som ansvarlig for proces, teknik, bygninger og systemer indgår man i krisestaben med ansvar for teknisk understøttelse samt kendskab til de berørte processer og leverancer. 

Den ansvarlige for proces/teknik har som den helt overordnede og første opgave at skaffe overblik over, hvor hårdt kommunen er ramt af hændelsen. Hvilke processer er nede? Hvilke samfundskritiske og livsvigtige leverancer kan ikke længere tilvejebringes? Hvor hurtigt kan kommunen være tilbage på sporet med en midlertidig løsning? Og hvad koster det? Alle disse elementer skal snarest muligt anvendes af krisestaben for at kunne tilrettelægge alle andres arbejde i bestræbelserne på at normalisere driften hurtigst muligt.

Opgaver for kommunikationsansvarlig 
Den kommunikationsansvarlige har til formål at sikre hurtigt, korrekt og afpasset information til de mange berørte målgrupper. 

Den kommunikationsansvarlige aktiverer Indsatsplan for krisekommunikation

Den kommunikationsansvarlige har som primæropgave at udarbejde en opdateret interessentanalyse, så kriseleden får overblik over, hvem der skal vide hvad og hvornår. Interessentanalysen kan med fordel udarbejdes i en foreløbig version før en hændelse indtræffer, så den blot skal tilpasses den konkrete situation. 

Den kommunikationsansvarlige udarbejder udkast til pressemeddelelser, opdateringer på sociale medier, interne orienteringer, memoer m.v., som godkendes af kriselederen forud for distribution.
 

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030